Leader Tunturi-Lappi ry:n säännöt

1 § TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimenä on Leader Tunturi-Lappi ry. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista nimeä Leader Fell Lapland. Kotipaikkana on Muonio. Yhdistyksen kokouksia voidaan pitää myös Enontekiöllä, Kolarissa ja Kittilässä

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on Tunturi-Lapin (Enontekiön, Kittilän, Kolarin ja Muonion) elävänä säilyttäminen, alueen ihmisten elämisen edellytysten edistäminen, yhteishengen lisääminen, verkostoituminen ja edunvalvonta sekä jäsenten keskinäinen yhteydenpito. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
• suunnittelee, toimeenpanee ja osallistuu yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen liittyviin kansallisiin ja EU:n kehittämisohjelmien ja projektien toteuttamiseen.
• valvoo jäsentensä tuotteiden laatua, järjestää näyttelyitä ja vastaavanlaisia tapahtumia, juhlia ja talkoita sekä arpajaisia.
• järjestää koulutusta, antaa lausuntoja, tekee aloitteita, toimittaa tiedotteita ja tekee esityksiä viranomaisille sekä pyrkii kansainvälisyyteen.
• toimintaansa yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.
• toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, oikeustoimikelpoinen yhteisö, rekisteröity yhdistys tai säätiö.
Hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet. Jäsenen tulee suorittaa vuotuista jäsenmaksua, jonka suuruuden syyskokous määrää. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen yksityis- ja oikeushenkilöillä.
Jäsen katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi yhdistyksestä ellei hän ole vuoden loppuun mennessä suorittanut jäsenmaksuaan. Eronneella jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen varoihin.

4 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja yksitoista (11) varsinaista jäsentä sekä kaikille henkilökohtaiset varajäsenet. Jokaisesta kunnasta valitaan, mikäli mahdollista, kolme jäsentä, joista yksi edustaa kuntaa, yksi yhdistyksiä ja yksiaktiivikuntalaisia. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi tarvittaessa perustaa työryhmiä asioiden hoitoon. Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa ja jäsenyys on kolme vuotta. Hallituksen jäsen voidaan valita kerran uudestaan, jolloin jäsenyys voi kestää yhtäjaksoisesti enintään kuusi vuotta. Hallituksen jäsenistä on erovuoroisia 1/3 kerrallaan. Kahden ensimmäisen vuoden erovuoroiset jäsenet arvotaan syyskokouksessa.  Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi, mutta hänet voidaan valita uudestaan enintään kaksi kertaa. Puheenjohtajan toimikausi voi enintään kestää yhtäjaksoisesti kolme vuotta.

Hallituksen jäsenellä on oikeus erota tehtävistään painavista syistä, kuten sairauden, paikkakunnalta muuton ja muiden sen kaltaisten syiden vuoksi. Hallituksen jäsen voidaan erottaa tehtävistään ellei hän nauti yhdistyksen jäsenten luottamusta. Erottaminen vaatii jäsenistön enemmistöpäätöksen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan aihetta tai kun yksi kolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § YHDISTYKSEN NIMI

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi sihteerin kanssa. Hallitus voi antaa henkilökohtaisen nimenkirjoitusoikeuden määräämilleen henkilöille kullekin erikseen.

6 § TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee luovuttaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

7 § TILINTARKASTAJAT

Syyskokouksessa valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa.

8 § KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN JA TIEDONANNOT

Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, tai paikkakuntien virallisissa sanomalehdissä ja kuntien virallisilla ilmoitustauluilla.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana helmi – toukokuussa ja syys – marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii hallitukselta. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa vaatimuksesta. Yhdistyksen kokouksissa jokaiselle jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

10 § VARSINAISET KOKOUKSET

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuosittain sekä muut jäsenet erovuoroisten tilalle ja heille varajäsenet.
7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksen vähintään (3/4) kolme neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.