• Hanke-esittely
  • Yhteystiedot

 

Leader Tunturi-Lappi ry toimii Tunturi-Lapin alueella aktivoiden ja kehittäen alueen elinkeinoja, kyliä ja eri tahoja. Leader kannustaa toimimaan yhdessä ja näkemään oman kylän mahdollisuudet yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Oma kylä ja kotiseutu tulisi voida nähdä elinvoimaisena ja mahdollisena asuinpaikkana myös tulevaisuudessa. Hyvänä paikkana olla, elää ja yrittää – nyt ja tulevaisuudessa. Tunturi-Lapin väestöstä toimintaryhmä on tavoittanut kuluvalla ohjelmakaudella verraten hyvin aikuista väkeä, varttuneita ja jo aktiivisesti erilaisissa yhdistyksissä toimivia tahoja. Alueen nuoret ovat sen sijaan yrityksistä huolimatta jääneet syystä tai toisesta varsinaisten toimien ulkopuolelle.

Helmikuussa 2019 käynnistynyt Tunturi-Lapin nuoret kehittäjät -hanke kannustaa ja aktivoi alueen nuoria toimimaan yhdessä ja osallistumaan aktiivisesti oman kotiseutunsa kehittämistyöhön ja päätöksentekoon. Myös Leader Tunturi-Lappi ry:n perustaman nuorisorahaston tunnettuutta tullaan lisäämään nuorten keskuudessa ja nuoria myös kannustetaan ideoimaan ja toteuttamaan omia projektejaan.

 

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on aktivoida alueen nuoria toimimaan yhdessä, oppimaan kehittämistyöstä, löytämään uusia kanavia ja kontakteja oman alueen kehittämistyössä sekä Leader-toimintaryhmässä. Tavoitteena on myös opastaa nuoria nuorisorahaston piiriin, lisätä uuden avauksen tunnettuutta sekä  kertoa käyttömahdollisuuksista. Hanke kokoaa nuoria sekä sidosryhmiä yhteen ja opastaa toimijoita eri rahoituksen suunnittelu- ja hakuvaiheessa.

Hankkeen tavoitteena on myös mallintaa ja sähköistää nuorisorahaston hakuprosessi sekä luoda selkeät säännöt kokonaisprosessille kohderyhmää eli nuoria kuunnellen. Rahastolle luodaan myös ansaintamalli toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. 

Tunturi-Lapin alueelta puuttuu tällä hetkellä alueellinen nuorisojaosto, joka aktiivisesti osallistuisi alueen kehittämiseen. Tavoitteena on mahdollistaa nuorisojaoston syntyminen alueelle.

Toiveissa on, että hankkeen päätyttyä nuorten ja toimintaryhmän välillä on sujuvaa vuoropuhelua. Lisäksi  nuorilla on kanava, jonka kautta osallistua alueen kehittämistyöhön ja mahdollisuus toteuttaa omia ideoitaan viihtyvyyden lisäämiseksi. Nuorisorahaston toiminta on vakaalla pohjalla ja tunnettu nuorten keskuudessa.

 

Toiminta-alue ja kohderyhmä:

Hankkeen toiminta-alueena on Tunturi-Lapin seutukunta. Kohderyhmänä ja hankkeen hyödynsaajina ovat erityisesti Tunturi-Lapin nuoret 11-25 -vuotiaat (pääpaino yläkoululaisista ylöspäin), osin myös yritykset sekä kunnat ja kylät. Aktivointityön tuloksena myös toimintaryhmän työ ja mielikuva nuorten parissa selkeytyy.

 

Hankeaika: 1.2.2019 – 30.9.2021
Rahoittaja ja hallinnoija:
 Leader Tunturi-Lappi ry

Hankkeen kokonaisbudjetti: 77 491,95 e
EU:n rahoitusosuus: 32 546,61 e

 

Ota yhteyttä:

Heli Alatalo
Projektikoordinaattori
heli.alatalo@tunturileader.fi
p. 0400 410 572