Kuva

 

Hankkeen tavoitteena on luoda Lappiin älykkäitä ratkaisuja kylien haasteisiin ottamalla käyttöön digitaalisuuden tarjoamia ratkaisuja. Hankkeen tavoitteena on kylien elinvoimaisuuden ja turvallisuuden vahvistaminen toimivien nettiyhteyksien avulla. Kyläverkot tarjoavat harvaan asutulla maaseudulla uusia työ-, opinto- ja harrastusmahdollisuuksia sekä lisäävät turvallisuutta vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille. Hankkeen tavoitteena on kyläverkkoihin liittyen uusimman tietotaidon ja mallien välittäminen, jatkuvuuden ja ylläpidon varmentaminen sekä turvallisuuden lisääminen koko maakunnan tasolla sekä maaseudun asukkaiden arkielämässä. Hankkeella tuetaan ja kartoitetaan kylien valokuitu- ja digiosaamista sekä resurssien riittävyyden suunnittelua verkostoitumisen avulla. Lisäksi hankkeella vaikutetaan maaseudun asukkaiden tulevaisuuden näkymiin ja asenteisiin sekä yleiseen ilmapiiriin maaseutua kohtaan.

Kylätasolla tavoitteena on konkreettisella tasolla edistää laajakaistan saamista lappilaisiin kyliin, johon liittyy laajakaistan tuomien mahdollisuuksien ja lisäarvon esilletuonti sekä tiedottaminen kylä- ja yrityskohtaisten ratkaisujen rahoitusmahdollisuuksista. Tällä pyritään saamaan mahdollisimman moni mukaan laajakaistan piiriin, jolloin verkon toteuttajat näkisivät panostuksensa runkoverkkoon kannattavaksi, jotta laajakaistaratkaisut todellisuudessa toteutuisivat. Lisäksi kylätasolla tavoitellaan pienten kyläverkkojen yhteistyötä ja toimivaa sekä taloudellisesti kestävää mallia resurssien jakamiseen.

Eli kutsu hankkeen projektipäällikkö eli valokuitusoturi kylällesi kertomaan tietoliikenneverkkojen mahdollisuuksista tänä päivänä. Tässä yhteystiedot:

Annika Lompolo
projektipäällikkö
Leader Tunturi-Lappi ry
Valokuidulla elämää ja turvaa Lapin kyliin-hanke

 +358 40 552 0360
annika.lompolo@tunturileader.fi
www.facebook.com/ValokuidullaelamaajaturvaaLapinkyliin
www.leadertunturilappi.fi

 

Lapin kyliin viedään tämän hankkeen avulla tietoa parempien tietoliikenneyhteyksien saatavuudesta ja edistetään verkkoyhteysinvestointeja, joissa on mahdollisuus yhden gigabitin siirtonopeuteen. Tilaisuuksissa välitetään tietoa tietoliikenneyhteyksien investointihankkeista, joiden toteuttajien on tarjottava muille operaattoreille mahdollisimman laajat aktiiviset ja passiiviset tukkutason käyttöoikeudet oikeudenmukaisin ja syrjimättömin ehdoin. Hankkeen avulla kyliin tiedotetaan tuesta, joka koskee pieninfrastruktuureja maaseutualueilla. Tätä tukea myönnetään maaseutualueille, joissa tietoliikenneyhteyksiä ei rakenneta markkinaehtoisesti. Tuensaajina voivat olla julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, mm. kunnat, yhdistykset, järjestöt, osuuskunnat ja operaattorit. Tuettavien hankkeiden tulee olla avoimia, läpinäkyviä ja syrjimättömiä, ja siksi niille tulee tehdä julkinen kuuleminen. Hanketuen saajien tulee tulee käyttää investointiin myönnetyn tuen kohteena olevaa omaisuutta vähintään viisi vuotta tuen viimeisen erän maksamisesta. Erityisestä syystä omaisuuden käyttöajaksi voidaan tukipäätöksessä määrätä enintään kymmenen vuotta.

 

Lopulta

Hankkeessa syntyvää tietoa ja taitoa kyläverkkojen toteuttamisesta ja suunnittelemisesta hyödynnetään laajasti Lapin Leader-ryhmien kylissä ja kunnissa hankkeen päättymisenkin jälkeen. Tieto jää kylien asukkaiden hyödynnettäväksi tulevia kehittämistoimia varten ja hankkeen avulla käynnistyneet kyläverkkohankkeet tuovat hyvinvointia ja työntekomahdollisuuksia pitkälle tulevaisuuteen.

LAPIN KYLÄVERKOT OVAT RAKENNETTU TUELLA, TALKOOTYÖLLÄ JA YLPEYDELLÄ OMASTA TYÖSTÄ

LUE LISÄÄ!

PROJEKTIPÄÄLLIKÖN ESITTELY

TUTUSTU!

KINISJÄRVI-VUOMAN KYLÄVERKON TARINA

LUE TARINA!

SATTASEN KYLÄVERKON TARINA

LUE TARINA!

Kylätiedottajat

Tiedottamiseen koulutetaan hankkeen toimesta kylätiedottajia, jotka jalkauttavat tiedottamista kylään ja taloon. He toimivat kampanjoissa projektipäällikön apuna. Kylätiedottajat koulutetaan tarpeen mukaan kunta- tai aluekohtaisiksi. Tällä varmistetaan se, että viesti kyläverkon tärkeydestä tuleville sukupolville ja tieto rahoitusmahdollisuuksista leviää kansantajuisesti kaikille ja näin saadaan kriittinen määrä liittyjiä, jotta verkkorakentamiseen lähdetään.

Tämän ovelta ovelle tai kylältä kylälle -tiedotuskampanjan yhteydessä kootaan tietoa runko- ja kyläverkkoon liittymisen halukkuudesta ja edellytyksistä, mutta kylätiedottajat kartoittavat myös kyläläisten laajempaa digiosaamista ja digitarpeita. Tietoa kylän digiosaajista hyödynnetään hankkeessa laajasti. Kyläkohtaiset tulokset toimitetaan myös kuntien käyttöön.

Ennen työn aloittamista kylätiedottaja perehdytetään hankkeen toimesta työhönsä. 

Palkkio on 20 € kiinteistöä kohti laajakaistatiedottamisesta, jonka toteutuminen todennetaan tiedonsaantilomakkeilla, jossa on kiinteistön omistajan tai hänen laillisen edustajansa allekirjoitus. Yksi käynti / kiinteistö korvataan. 

 

 

Lopulta

Hankkeessa syntyvää tietoa ja taitoa kyläverkkojen toteuttamisesta ja suunnittelemisesta hyödynnetään laajasti Lapin Leader-ryhmien kylissä ja kunnissa hankkeen päättymisenkin jälkeen. Tieto jää kylien asukkaiden hyödynnettäväksi tulevia kehittämistoimia varten ja hankkeen avulla käynnistyneet kyläverkkohankkeet tuovat hyvinvointia ja työntekomahdollisuuksia pitkälle tulevaisuuteen.

LAPIN KYLÄVERKOT OVAT RAKENNETTU TUELLA, TALKOOTYÖLLÄ JA YLPEYDELLÄ OMASTA TYÖSTÄ

LUE LISÄÄ!

PROJEKTIPÄÄLLIKÖN ESITTELY

TUTUSTU!

KINISJÄRVI-VUOMAN KYLÄVERKON TARINA

LUE TARINA!

SATTASEN KYLÄVERKON TARINA

LUE TARINA!