Pelkkänä korvana II – Tunturi-Lapin kasvava yrittäjäyhteisö -hankkeen tavoitteena on valjastaa Pelkkänä korvana – hankkeessa luodun yli sadan hengen yrittäjäverkoston resurssit ja potentiaali. Näillä tavoitellaan yritysten hyvinvoinnin sekä verkoston yhteisöllisyyden kasvua.

Työpaketti 1: Tavoitellaan yritysten ja yrittäjien parempaa muutoksensietokykyä. Järjestetään inspiraatio-, ideointi- ja kehitystyöpajoja höystettynä asiantuntijoiden sparrauksella. Osa työpajoista pidetään klinikoina, joissa laitetaan yritysten tukitoiminnot kuntoon. Hajautetaan tulovirtoja uusilla ideoilla, jotka työstetään yhdessä toteutuskelpoisiksi. Käännetään korona-ajan kokemukset ja työelämän epäonnistumiset yhteisiksi opeiksi. Yrittäjät panostavat oikeisiin asioihin ja ulkoistetaan loput omaan seutukuntaan.

Työpaketti 2: Lisätään yksilön työhyvinvointia motivaation kautta. Yrittäjätarinoita jakamalla löydetään oman työn merkitys, mikä lisää sisäistä motivaatiota. Kasvatetaan verkostoa ja löydetään oikea osaaminen ja kumppanit omalle yritykselle. Yksilön taakka vähentyy ja mahdollistaa pidemmän työuran. Hankkeessa toteutetaan ulkoista viestintää lehtijutuista someen ja podcast-sarjan 2. kauteen. Verkoston sisäisessä viestinnässä painotetaan työhyvinvoinnin tiedostamista.

Työpaketti 3: Kehitetään yrittäjien osaamista työhyvinvoinnin näkökulmasta. Opitaan tuntemaan omat rajat ja kehittämään työstä palautumista yhteisön ja luonnon avulla. Pohditaan omaa yritystarinaa ja työhyvinvoinnin merkitystä matkan varrella. Etsitään työn ja vapaa-ajan tasapaino yhteisellä hauskanpidolla. Yrittäjyyden positiiviset kokemukset vahvistuvat. Hankkeen tuloksena Tunturi-Lapin yrittäjäverkosto on entistä vahvempi ja jokainen osallistuja osaa hyödyntää sitä omassa yrittäjyydessään. Yrittäjät sitoutuvat yhteisöön ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Yhteistyö yrittäjien välillä vakiintuu kaikkiin toimintoihin. Viestinnän avulla saadaan kuuluvaksi yrittäjäverkoston ääni: Tunturi-Lapissa on hyvä olla ja yrittää!

Hankkeen tavoitteet 

Pelkkänä korvana II -hankkeella haetaan yksittäisen yrittäjän, organisaation ja koko verkoston työhyvinvoinnin kasvua. Tavoitteet on jaettu työpakettien mukaisiin osatavoitteisiin.

1. Tavoitellaan yritysten ja yrittäjien parempaa muutoksensietokykyä. Pyritään kääntämään korona-ajan tuomat hyvät ja huonot kokemukset opetuksiksi oman yrityksen ja henkilöstön käyttöön. Tavoitteena on myös kehittää yritysten ennakointitaitoja, jolloin niissä ollaan tulevissa muutos- ja kriisitilanteissa valmiimpia sekä ennaltaehkäistään haitallista henkistä kuormitusta. Lisäksi työpaketissa lisätään työhyvinvointia kehittämällä työelämää osaamisen ja kulttuurin näkökulmista. Yritysten osaamista kehitetään ajankäytön hallinnassa, ideointi- ja innovointitaidoissa sekä liiketoimintaa tukevissa toiminnoissa, kuten digitaalisessa markkinoinnissa. Näillä pyritään lisäämään yritysten työhyvinvointia ja/tai tuottavuutta. Työ- ja yrityskulttuurissa tavoitellaan tilaa, jossa epäonnistuminen ja jopa konkurssit ovat sallittua ja ne voidaan kääntää onnistumisiksi sekä neuvoiksi itselle ja muille. Näillä muutoksilla edesautetaan työssä jaksamista ja tuetaan innovaatiokykyjen kehittymistä.

2. Pyritään lisäämään yksilön työhyvinvointia motivaation kautta. Sisäinen motivaatio kasvaa, kun yrittäjä tai työntekijä kokee oman työnsä mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Työpaketissa pyritään löytämään ja ylläpitämään koettuja merkityksiä omasta sekä muiden työstä. Motivaation kokemusta pyritään vahvistamaan myös ulkoisilla tekijöillä viestimällä esimerkiksi yritysten kasvua tukevista palveluista. Lisäksi työpaketissa tuetaan henkistä työhyvinvointia ja työssä jaksamista vertaistuen sekä yhteenkuuluvuuden tunteen avulla. Tavoitteena on myös löytää uusia asiakkaita, kumppaneita, työntekijöitä ja jatkajia yrityksiin, mikä mahdollistaa pidemmät työurat vähentämällä yksilön taakkaa.

3. Tässä työpaketissa kehitetään yrittäjien osaamista työhyvinvoinnin näkökulmasta. Oppimistavoitteena on organisaatiotasolla yrityksen heikkouksien ja vahvuuksien tunnistaminen sekä hyvinvointijohtaminen. Yksilötasolla tavoitteena on omien rajojen tunteminen sekä palautumiskyvyn parantaminen. Näiden kautta pyritään löytämään tasapaino yksilön työ- ja vapaa-ajan välillä, myös sesonkiluonteisessa työssä. Lisäksi tavoitellaan yrittäjien itsetunnon kasvatusta, mikä lisää tehokkuutta, vähentää haitallista stressiä ja auttaa näin työssä jaksamisessa myös kriisi- ja muutostilanteissa.

OTA YHTEYTTÄ

Heli Alatalo
Projektipäällikkö
heli.alatalo@tunturileader.fi
p. 0400 410 572

Pelkkänä korvana II – Tunturi-Lapin kasvava yrittäjäyhteisö -hanke:

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta
ESR-rahoitusosuus: 75 898 e
Enontekiön kunta: 1 000 e
Kolarin kunta: 3 000 e
Kittilän kunta: 5 000 e
Muonion kunta: 1 000 e
Leader Tunturi-Lappi ry: 8 684 e
Julkinen rahoitus yhteensä: 94 872 e
Hankeaika: 1.1.2021 – 31.12.2022