• Kuitu kylässä -hanke
  • Ajankohtaista
  • Yhteystiedot

 

Lapin ELY-keskus on rahoittanut kuluvan ohjelmakauden alussa Kuitua Pohjoiseen -tiedonvälityshankkeen, jonka toimintaalueena on ollut koko Lappi. Lapin Leader-ryhmien toiminta-alueilla hanke toteutti erinomaisesti toimenpiteitä aktivoiden ja innostaen kyliä hakemaan ja toteuttamaan kyläverkkohankkeita oman kylän elinvoimaisuuden eteen. Yhteensä Lapissa on suunniteltu tai rakennettu 20 eri kyläverkkokohdetta.

Kuitu kylässä -hankkeen avulla toimitaan rakenteilla olevien kyläverkkojen apuna, tukena ja koordinoivana tahona mm. operaattoreiden kilpailuttamisessa ja valinnassa. Hankkeessa tehdään käytännön työtä ja saadaan konkreettisia tuloksia kylille ja kylien yrityksille. Hankkeen avulla tullaan myös viemään jo rakennetut verkot seuraavalle askelmalle: mitä digitaalisuus mahdollistaa tulevaisuudessa, miten rakennetut kyläverkot pystyvät hyödyntämään muuttuvassa maailmassa verkkoaan täydellä kapasiteetilla ja mitä sen tuomat mahdollisuudet tarkoittavat koko yhteiskunnan näkökulmasta. Hankkeen avulla kerätään tutkimustietoa siitä, kuinka verkot toimivat ja miten kyläverkot ovat vaikuttaneet kylien elinvoimaisuuteen. Hanke voi toimia myös esimerkiksi digitaalisia pilottikohteita etsivien toimijoiden linkkinä, joka tuntee alueen verkkojen mahdollisuudet sekä toiminnan.

 

Hankkeen tavoitteet:

1. Opastetaan jo rakenteilla olevia kyläverkko-osuuskuntia saamaan hankkeensa rahoituspäätöksen mukaiseen päätökseen sekä jatkaa kyläverkkojen välisen yhteistyömallin kehittämistä, mallin joka jää elämään hankkeiden jälkeenkin. Osatavoitteena on avustaa mahdollisia uusia kyliä kyläverkkohankkeiden rahoituksen löytämisessä.

2. Tiedon hankkiminen oppilaitosyhteistyönä jo toiminnassa olevien kyläverkkojen vaikutuksesta kyläläisille, kylille ja kunnille, maakunnallista ja valtakunnallista aspektia unohtamatta. Tavoitteena on saada tutkittua tietoa siitä, ovatko yhteiskunnan satsaukset kyläverkkoihin kannattaneet. Tavoitteena on luoda tutkittuun tietoon perustuva malli, jolla kylät voivat kyläverkkoa hyödyntäen taata alueensa elinvoimaisuuden tulevaisuuden muuttuvassa palvelukulttuurissa.

3. Aktivoidaan verkko-osuuskunnat hyödyntämään kyläverkkonsa mahdollisuudet parhaalla mahdollisella tavalla muuttuvassa yhteiskunnassa.

4. Mahdollistetaan palvelupilotti esimerkiksi SOTE- tai johonkin muuhun valinnaiseen palveluun liittyen kyläverkkoa hyödyntäen. Tuloksena saadaan pilotoitua toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myös valtakunnallisesti.

 

Toiminta-alue ja kohderyhmä:

Kuitu kylässä -hankkeen toiminta-alueena on koko Lappi, erityishuomio rahoituspäätöksen saaneet verkko-osuuskunnat, rakenteilla olevat sekä alkamassa olevat, mutta myös kunnat, maakunta ja koko valtakunta saaden tutkittua tietoa kyläverkkojen mahdollisuuksista. Kohderyhmänä ja hankkeen hyödynsaajina ovat Lapin kuntien asukkaat, yritykset ja kunnat itse. Yritykset, kylät ja yhteisöt kylien elinvoimaisuuden lisäämisen kautta, yrityspohjan ja elinkeinollisen rakenteen monipuolistuminen ovat hyödynsaajia välittömästi sekä välillisesti. Laajakaistan merkityksen selvittämisen tuloksista ja uuden toimintamallin pilotoinnin tuloksista voivat hyötyä erityisesti yritykset sekä kylän toimijat uusien innovatiivistenkin mahdollisuuksien tullessa esiin. Kyläverkon tuomat mahdollisuudet ja niiden esille tuominen avaavat uusia ovia ja mahdollisuuksia elinkeinolle.

 

Rahoittaja: Lapin ELY-keskus Maaseuturahastosta
EU:n rahoitusosuus: 83 913,90 e
Hallinnoija: Leader Tunturi-Lappi ry
Hankeaika: 1.6.2018 – 1.6.2020

 

OTA YHTEYTTÄ:

Seppo Alatörmänen, projektipäällikkö
seppo.alatormanen@tunturileader.fi
p. 040 684 68 6871