Leader Tunturi-Lappi

Opinnäytetyössä käsitellään vuonna 2019 joulukuussa alkanutta koronavirus-pandemiaa ja hallituksemme asettamia rajoituksia, joiden tarkoituksena oli estää viruksen leviäminen sekä näiden rajoitusten vaikutuksia Ylläksen yrityksiin, jotka toimivat matkailu- ja majoitusalalla sekä ravintola- ja ravitsemusalalla.

Tavoitteena on tuoda esille, kuinka tärkeä elinkeino matkailu on Lapille ja Ylläk-selle tuomalla esiin ennen vuoden 2020 matkailutilastoja ja kansainvälisten matkailijoiden generoimia matkailutuloja sekä heidän tärkeyttänsä alueen matkailulle. Tulen myös tuomaan yleiskattavasti esille, kuinka koronavirus vaikutti Lapin matkailualan yrityksiin kertomalla kuinka paljon yritysten liikevaihto ja liikevoitto muuttui sekä kuinka se vaikutti yritysten kannattavuuteen. Aineisto kerättiin tut-kimuksista, selvityksistä, opinnäytetöistä, uutisista ja muista sekundaarisista lähteistä.

Opinnäytetyö tehdään keräämällä aineistoa laadullisella menetelmällä eli puo-listrukturoidulla kyselyllä, joka lähetettiin kolmelle Ylläksen alueella operoivalle matkailualan yritykselle. Tavoitteena on selvittää yritysten näkökulmasta, kuinka koronavirus on vaikuttanut heidän liiketoimintaansa ja kuinka he suhtautuvat hallituksemme asettamiin rajoituksiin. Kyselystä selviää, että koronavirus on vaikuttanut suurimmaksi osaksi negatiivisesti yrityksiin. Ainoita positiivisia vaikutuksia olivat take away ruokien ulosmyynnin lisääntyminen ja kotimaisten asiakkaiden lisääntyminen yrityksissä.

Opinnäytetyön tehtävänä on tuottaa uutta tietoa koronaviruksen vaikutuksista tietystä alueesta alueella operoiville yrityksille sekä toimeksiantajalleni Leader Tunturi-Lapille.

Lue opinnäytetyö tästä.