VALINTAKRITEERIT

Kaikille pakolliset:

– Kipinää Tunturi-Lappiin 2020 -kehittämisstrategian mukainen

Kehittämisstrategian painopisteet ovat:

1) Paikalliset yhteisöt ja yrittäjyyden mahdollistaminen (Kyläsuunnitelmat, kylien turvallisuus- ja liiketoimintasuunnitelmat, viihtyisyyden ja hyvinvoinnin lisääminen, Osaamisen kehittäminen)
2) Nuoret, nuorten yrittäjyys
3) Läheltä käsin – luontolähtöiset palvelut ja tuotteet (lähiruoka, luonnontuotteiden hyödyntäminen, käsityöt, uudet energiaratkaisut)
4) Revontuliyrittäjyys – läntistä kehityskäytävää tukeva yrittäjyys (matkailuyritykset, kansainväliseen yhteistyöhön liittyvä yrittäjyys, Läntisen kehityskäytävän elinkeinollinen hyödyntäminen, Pienten kasvuedellytyksiä omaavien yritysten saaminen kehittämisen piiriin).

– tukee kestävää kehitystä paikallisista lähtökohdista
– toteuttamiskelpoinen (hankkeella on rahoitus kunnossa, tarvittava talkootyön tekijät, realistinen hankesuunnitelma, aikataulu ja toteuttaja)
– kustannustehokas: toimenpiteet ja tavoitteet ovat kohtuullisia ja oikein mitoitettuja

Yrityshankkeet:

Pakollinen kriteeri:
– yrityksen kotipaikka on Tunturi-Lappi tai toimenpiteet ovat merkittäviä kehittämisstrategian toteutukselle

Yleiset kriteerit:
– edistää Tunturi-Lapin työllisyyttä
– tukee uuden yritystoiminnan syntymistä
– nuorten yrittäjyyttä tukeva
– yrityksen kilpailukykyä ylläpitävä tai parantava
– yritystoiminnan kasvu kannattavalla tavalla
– tavoitteena kansainvälinen kasvu
– verkostoituminen
– perinteen ja paikallisen kulttuurin hyödyntäminen

Yleiset kehittämishankkeet:
– kuinka hyvin toteuttaa vuosittaista painopistettä, aina skaalalla
– alueellinen kulttuuria hyödyntävä tai edistävä
– paikallisen perinteen huomioiminen
– nuorten osallistaminen
– yhteisöllinen ja yhdessä toimiminen
– oppimisen edistäminen
– paikallisten elinkeinojen edistäminen

Kansainväliset hankkeet:
Hankkeita koskevat samat yleiskriteerit kuin yleisiä kehittämishankkeita ja alla olevat hankekohtaiset valintakriteerit.

– edistää oppimista ja kokemusten vaihtoa
– luo kansainvälisiä verkostoja
– uusien ratkaisumallien mahdollistamien