Hallituksen linjaukset

Leader Tunturi-Lappi ry:n hallitus on tehnyt päätöksentekoa ohjaavia läpileikkaavia periaatteita, joilla ohjataan ohjelmakauden 2023-27 rahoitusten myöntämistä yleishyödyllisiin hankkeisiin sekä yritystukiin.

 • Yritystuet menevät yleishyödyllisten hankkeiden edelle
 • Tapahtumia rahoitetaan vain pienhankkeina tai erityistapauksissa, jos niillä on selkeä elinkeinokytkös ja/tai jatkuvuus on osoitettu
 • Uutta majoituskapasiteettia ei rahoiteta tunturikeskuksiin 
 • Moottorikelkkoja ja mönkijöitä rahoitetaan yrityksille vain palvelun hoitamiseksi välttämättömiin toimenpiteisiin, kuten huoltoon ja asiakkaiden kuljettamiseksi palvelun totutuspaikalle, jos sinne ei pääse tietä pitkin. 
 • Yleishyödyllisten investointien maksimibudjetti on 100 000 euroa 
 • Yleishyödyllisten kehittämishankkeiden maksimibudjetti on 100 000 euroa 
 • Yleishyödyllisten investointien sekä pienhankkeiden investointien tukiprosentti on 65%
 • Yleishyödyllisten kehittämishankkeiden ja pienhankkeiden kehittämisen tukiprosentti on 90%
 • Yleishyödyllisten hankkeiden yksityisestä rahoituksesta talkoo- eli vastikkeetonta työtä voi olla 100%
 • Kuntien investointihankkeissa kunnan rahoitusosuus on tuen määrästä yhteensä 30%
 • Alle 8 000 euron pienhankkeiden ja yritysten käynnistämis- ja kehittämistukien (vakioidut kertakorvaukset) tulee täyttää vain pakolliset valintakriteerit
 • Yritysten investointihankkeiden tukiprosentti on 40%, mutta yritysten energiainvestointihankkeiden tukiprosentti on 30%
 • Yritysryhmähankkeiden osalta noudatetaan valtioneuvoston asetus hanketuesta §23 määriteltyjä tukiprosentteja
 • Yritysryhmähankkeisiin voivat osallistua myös osa-aikaiset yrittäjät

 

VALINTAKRITEERIT

Kaikille pakolliset:

Tarinoiden Tunturi-Lappi -kehittämisstrategian mukainen

Kehittämisstrategian painopisteet ovat:

 1. Saavutettavuutta lisäävä osaaminen 
 2. Arktinen viisaus ja perinteet
 3. Kestävät ratkaisut
 4. Liikettä kyliin

 

Tulosta valintakriteerit tästä pdf:stä!

HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT OHJELMAKAUDELLA 2023-2027

Kaikille hankkeille pakolliset valintakriteerit

 1. Hankkeella on selkeä ja realistinen tavoite. 

 2. Hakijalla on riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset hankkeen toteuttamiseen. 

 3. Hankkeella on pitkäaikaisia Tunturi-Lappiin kohdistuvia hyötyjä. 

 4. Hankkeella on hyvä panos-tuotos-suhde. 

 5. Hanke on Tarinoiden Tunturi-Lappi -strategian mukainen.

  • Hanke toteuttaa strategian painopistettä 1: Saavutettavuutta lisäävä osaaminen 
  • Hanke toteuttaa strategian painopistettä 2: Arktinen viisaus ja perinteet
  • Hanke toteuttaa strategian painopistettä 3: Kestävät ratkaisut 
  • Hanke toteuttaa strategian painopistettä 4: Liikettä kyliin
Kuva
 1. Kaikille hankkeille pakolliset valintakriteerit

1.1.  Hankkeella on selkeä ja realistinen tavoite.
Hankehakemuksessa on kerrottu selkeä tavoite ja toimenpiteet siihen pääsemiseksi.

1.2.  Hakijalla on riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset hankkeen toteuttamiseen.
Hakemukseen on liitetty ajantasaiset dokumentit hakijan taloudellisesta tilanteesta. Jos hakijalla ei ole olemassa olevia varoja, hankkeelle on saatu laina. Taloudelliset edellytykset eivät perustu odotettuihin tuloihin. Hakemuksessa on kerrottu hakijan tausta ja siitä ilmenee, että hakija kykenee toteuttamaan hankkeen ja hallinnoimaan sen joko itse tai hankkeelle budjetoitujen ostopalveluiden avulla.

1.3.  Hankkeella on pitkäaikaisia Tunturi-Lappiin kohdistuvia hyötyjä.
Hankkeen hakijan kotipaikka on Enontekiön, Kittilän, Kolarin tai Muonion alueella tai hanke toteutetaan fyysisesti Tunturi-Lapin alueelle. Hakemuksessa on kerrottu hankkeen aikaansaamat hyödyt ja selkeä suunnitelma hyötyjen ylläpitämiseksi tai edelleen kehittämiseksi hankkeen päätyttyä.

1.4.  Hankkeella on hyvä panos-tuotos-suhde.
Hankkeen talousarvio on kustannustehokas odotettuihin tuloksiin nähden. Kaikki kustannukset ovat välttämättömiä hankkeen toteuttamiseksi.

1.5.  Hanke on Tarinoiden Tunturi-Lappi -strategian mukainen.

1.5.1. Hanke toteuttaa strategian painopistettä 1: Saavutettavuutta lisäävä osaaminen
Hakemuksessa on kerrottu, miten hanke toteuttaa painopistettä 1. Hanke sisältää painopisteen mukaisia laadullisia tai määrällisiä tavoitteita. Hanke on painopisteen mukainen esimerkkitoimenpide tai sen tarkoitus on osaamisen lisääminen muilla keinoilla. Hakemuksessa on kerrottu hankkeen kohderyhmät ja hyödynsaajat ja ne ovat linjassa painopisteen kanssa. Hankkeen suunnittelussa, toteutuksessa tai jatkotoimenpiteissä tehdään yhteistyötä painopisteen keskeisten verkostojen kanssa ja tämä on kerrottu hakemuksessa.

1.5.2. Hanke toteuttaa strategian painopistettä 2: Arktinen viisaus ja perinteet
Hakemuksessa on kerrottu, miten hanke toteuttaa painopistettä 2. Hanke sisältää painopisteen mukaisia laadullisia tai määrällisiä tavoitteita. Hanke on painopisteen mukainen esimerkkitoimenpide tai sen tarkoitus on paikallisen osaamisen tai ympäristön hyödyntäminen innovaatioiden syntymiseksi muilla keinoilla. Hakemuksessa on kerrottu hankkeen kohderyhmät ja hyödynsaajat ja ne ovat linjassa painopisteen kanssa. Hankkeen suunnittelussa, toteutuksessa tai jatkotoimenpiteissä tehdään yhteistyötä painopisteen keskeisten verkostojen kanssa ja tämä on kerrottu hakemuksessa.

1.5.3. Hanke toteuttaa strategian painopistettä 3: Kestävät ratkaisut
Hakemuksessa on kerrottu, miten hanke toteuttaa painopistettä 3. Hanke sisältää painopisteen mukaisia laadullisia tai määrällisiä tavoitteita. Hanke on painopisteen mukainen esimerkkitoimenpide tai sen tarkoitus on kestävän kehityksen konkreettinen toteuttaminen muilla keinoilla. Hakemuksessa on kerrottu hankkeen kohderyhmät ja hyödynsaajat ja ne ovat linjassa painopisteen kanssa. Hankkeen suunnittelussa, toteutuksessa tai jatkotoimenpiteissä tehdään yhteistyötä painopisteen keskeisten verkostojen kanssa ja tämä on kerrottu hakemuksessa.

1.5.4. Hanke toteuttaa strategian painopistettä 4: Liikettä kyliin
Hakemuksessa on kerrottu, miten hanke toteuttaa painopistettä 4. Hanke sisältää painopisteen mukaisia laadullisia tai maärällisiä tavoitteita. Hanke on painopisteen mukainen esimerkkitoimenpide tai sen tarkoitus on kylien konkreettinen elävöittäminen muilla keinoilla. Hakemuksessa on kerrottu hankkeen kohderyhmät ja hyödynsaajat ja ne ovat linjassa painopisteen kanssa. Hankkeen suunnittelussa, toteutuksessa tai jatkotoimenpiteissä tehdään yhteistyötä painopisteen keskeisten verkostojen kanssa ja tämä on kerrottu hakemuksessa.

 1. Yrityshankkeiden erityiset kriteerit

2.1. Hanke kunnioittaa paikalliskulttuuria ja perustuu paikallisiin raaka-aineisiin tai osaamiseen.

0 pistettä: Hanke ei sovellu suunniteltuun kulttuuriin tai ympäristöön.
1 piste: Hankkeella ei ole vaikutuksia paikalliskulttuuriin.
2 pistettä: Hanke tuottaa hyötyä ympäristöönsä tai siinä käytetään paikallisia raaka-aineita tai osaamista.
3 pistettä: Hankkeen pääasiallinen tarkoitus perustuu paikallisiin raaka-aineisiin tai osaamiseen ja se tuo hyötyä ympäristöönsä.

2.2. Hanke synnytta?a? uusia kumppanuuksia, toimintatapoja, tuotteita tai palveluita.

0 pistettä: Hanke on hakijalleen tavanomaista toimintaa.
1 piste: Hanke on hakijalleen uusi, mutta samantapaista toimintaa on jo toteutettu Tunturi-Lapissa.
2 pistettä: Hanke synnyttää uusia kumppanuuksia, toimintatapoja, tuotteita tai palveluita Tunturi-Lappiin.
3 pistettä: Hankeaikana toteutetaan Tunturi-Lapin alueelle uusia kumppanuuksia, toimintatapoja, tuotteita tai palveluita.

2.3. Hanke lisää paikallista palvelutarjontaa.

0 pistettä: Hankkeella ei ole vaikutuksia paikalliseen palvelutarjontaan.
1 piste: Hanke mahdollistaa välillisesti uusien paikallisten palveluiden syntymisen.
2 pistettä: Hanke mahdollistaa konkreettisesti uusien paikallisten palveluiden syntymisen.
3 pistettä: Hankkeessa tuotetaan uusi paikallinen palvelu tai uusia paikallisia palveluita.

2.4. Hanke edistää erityisryhmien työllisyyttä tai palvelutarjontaa.

0 pistettä: Hanke ei edistä työllisyyttä eikä palvelutarjontaa.
1 piste: Hanke edistää työllisyyttä tai palvelutarjontaa, mutta kohderyhmänä eivät ole erityisryhmät.
2 pistettä: Hanke edistää välillisesti erityisryhmien työllisyyttä tai palvelutarjontaa.
3 pistettä: Hankkeen myötä työllistetään jonkin erityisryhmän henkilö tai tuotetaan jollekin erityisryhmälle palvelu.

2.5. Hanke lisää resurssitehokkuutta tai saavutettavuutta digitalisaation avulla.

0 pistettä: Hankkeessa ei hyödynnetä digitalisaatiota.
1 piste: Hankkeessa hyödynnetään digitalisaatiota, mutta resurssitehokkuuden tai saavutettavuuden lisäämistä ei ole osoitettu.
2 pistettä: Hankkeessa hyödynnetty digitalisaatio vähentää resurssien tarvetta tai lisää saavutettavuutta.
3 pistettä: Hankkeen pääasiallinen tarkoitus on resurssitehokkuuden tai saavutettavuuden lisääminen digitalisaation avulla.

2.6. Hanke toteuttaa kesta?va?n kehityksen periaatteita.

0 pistettä: Hakemuksessa ei ole mainittu kestävän kehityksen toteutumista.
1 piste: Hankkeella on löyhä yhteys kestävään kehitykseen.
2 pistettä: Hankkeen toteutus on suunniteltu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
3 pistettä: Hankkeen pääasiallinen tarkoitus on kestävän kehityksen edistäminen alueella.

2.7. Hanke parantaa elinympäristöä tai sillä on positiivisia luontovaikutuksia.

0 pistettä: Hankkeella ei ole positiivisia vaikutuksia elinympäristöön tai luontoon.
1 piste: Hanke parantaa pienen joukon elinympäristöä tai positiiviset vaikutukset elinympäristöön ovat pienet.
2 pistettä: Hanke parantaa elinympäristöä selkeästi tai sillä on välillisiä positiivisia luontovaikutuksia.
3 pistettä: Hanke parantaa elinympäristöä pysyvästi tai sillä on suoria positiivisia luontovaikutuksia.

 1. Kehittämishankkeiden erityiset kriteerit

3.1. Hanke pohjautuu paikalliskulttuuriin tai tuo hyötyä paikallisyhteisöille.

0 pistettä: Hanke ei liity paikalliskulttuuriin eikä hyötyä paikallisyhteisöille ole osoitettu.
1 piste: Hanke liittyy löyhästi paikalliskulttuuriin tai tuo mahdollista hyötyä paikallisyhteisöille.
2 pistettä: Hanke pohjautuu paikalliskulttuuriin tai tuo konkreettista hyötyä paikallisyhteisöille.
3 pistettä: Hankkeen pääasiallinen tarkoitus perustuu paikalliskulttuuriin tai tuo pysyvävää hyötyä paikallisyhteisöille.

3.2. Hanke luo uutta ja toimii mallina muille alueen toimijoille.

0 pistettä: Hanke on hakijalleen tavanomaista toimintaa.
1 piste: Hanke on hakijalleen uusi, mutta samantapaista toimintaa on jo toteutettu Tunturi-Lapissa.
2 pistettä: Hankkeen uutuusarvo on selkeä ja se voi toimia mallina muille alueen toimijoille.
3 pistettä: Hankkeen uutuusarvo on selkeä ja tulosten levittäminen muille on suunniteltu.

3.3. Hanke lisää paikallisia palveluita tai lisää niiden käyttöä?.

0 pistettä: Hankkeella ei ole vaikutuksia paikalliseen palvelutarjontaan.
1 piste: Hanke mahdollistaa välillisesti uusien paikallisten palveluiden syntymisen.
2 pistettä: Hanke mahdollistaa konkreettisesti uusien paikallisten palveluiden syntymisen tai niiden käytön.
3 pistettä: Hankkeessa tuotetaan uusi paikallinen palvelu tai ratkaisu palveluiden käytön lisäämiseksi.

3.4. Hankkeessa ovat mukana eri-ikäiset ryhmät, eri väestöt tai erityisryhmät.

0 pistettä: Hankkeessa mukana olevia ei ole määritelty.
1 piste: Hankkeen osallistujien ikäero on 10 vuotta tai hankkeessa pyritään saamaan mukaan eri väestöja? tai erityisryhmiä.
2 pistettä: Hankkeen osallistujien ikäero on 20 vuotta tai hankkeen suunnittelussa ovat mukana eri väestöt tai erityisryhmät.
3 pistettä: Hankkeen osallistujien ikäero on 30 vuotta tai hanketta toteuttavat eri väestöt tai erityisryhmät.

3.5. Hanke lisää resurssitehokkuutta tai saavutettavuutta digitalisaation avulla.

0 pistettä: Hankkeessa ei hyödynnetä digitalisaatiota.
1 piste: Hankkeessa hyödynnetään digitalisaatiota, mutta resurssitehokkuuden tai saavutettavuuden lisäämistä ei ole osoitettu.
2 pistettä: Hankkeessa hyödynnetty digitalisaatio vähentää resurssien tarvetta tai lisää saavutettavuutta.
3 pistettä: Hankkeen pääasiallinen tarkoitus on resurssitehokkuuden tai saavutettavuuden lisääminen digitalisaation avulla.

3.6. Hanke toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita.

0 pistettä: Hakemuksessa ei ole mainittu kestävän kehityksen toteutumista.
1 piste: Hankkeella on löyhä yhteys kestävään kehitykseen.
2 pistettä: Hankkeen toteutus on suunniteltu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
3 pistettä: Hankkeen pääasiallinen tarkoitus on kestävän kehityksen edistäminen alueella.

3.7. Hanke parantaa elinympäristöä tai sillä on positiivisia luontovaikutuksia.

0 pistettä: Hankkeella ei ole positiivisia vaikutuksia elinympäristöön tai luontoon.
1 piste: Hanke parantaa pienen joukon elinympäristöä tai positiiviset vaikutukset elinympäristöön ovat pienet.
2 pistettä: Hanke parantaa elinympäristöä selkeästi tai sillä on välillisiä positiivisia luontovaikutuksia.
3 pistettä: Hanke parantaa elinympäristöä pysyvästi tai sillä on suoria positiivisia luontovaikutuksia.